In memoriam [Siemianowice Śląskie]

cmentarz siemianowice śląskie

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”…

Wisława Szymborska

Co roku w dniu Wszystkich Świętych i następującym po nim Dniu Zadusznym odwiedzamy cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Wspomnieć nasze wspólne z nimi chwile czy lata, podarować im swą łzę, modlitwę…

Na stronach slaskichsiemienianowic przypominamy tych siemianowiczan, którzy część swego życia poświęcili miastu i jego społeczności, a którzy odeszli w minionych 12 miesiącach.

Stefan Kowalczyk †4.11.2020

stefan kowalczykStefan Kowalczyk, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”. Ze szkołą związał się będąc jeszcze studentem i pracował w niej aż do emerytury. Od 1992 roku, kiedy wygrał pierwszy konkurs na dyrektora szkoły był nim do lata 2020. Wcześniej, przez 20 lat, był w tej szkole nauczycielem przedmiotów zawodowych. Wybitny pedagog, znakomicie znał swoich uczniów, ale także środowisko i miasto. Dzięki niemu przyzakładowa szkoła huty Jedność przetrwała i rozwinęła się, utrzymując wysoki poziom kształcenia.

W trakcie tych 28 lat, kiedy szkoła kierował Stefan Kowalczyk zrealizowano w niej wiele projektów pozaprogramowych. Wymienić tu trzeba chociażby kilka: koncerty „Muzyka bez granic” Stowarzyszenie „Pro Meritum”, Klub wolontariatu „MERIT’.

Szkoła była jego życiem, ale znajdował w nim także miejsce na inne pasje. Stefan Kowalczyk uprawiał brydż sportowy, osiągając znaczące sukcesy: wielokrotny Mistrz Polski, zwycięzca międzynarodowych turniejów. Reprezentował Polskę na I Światowej Olimpiadzie Sportów Umysłowych w Pekinie i oraz na Mistrzostwach Europy.


Henryk Falkus †14.11.2020

henryk falkusHenryk Falkus, odszedł po krótkiej chorobie. Dla wszystkich śmierć Jego była nagła i niespodziewana. Niemal tuż przed nią umawiał się na spotkania, miał plany na nieco dalej… Zanim związał się z samorządem – przez wiele lat pełnił ważną funkcję Skarbnika Miasta – był nauczycielem akademickim na politechnice, następnie przedsiębiorcą. Współtwórca Stowarzyszenia Alternatywa dla Siemianowic, z którą wszedł do Rady Miasta. Radny kadencji samorządu w latach 1994-1998, przed objęciem stanowiska Skarbnika był członkiem zarządu miasta.

Od młodzieńczych lat związany z harcerstwem, kształcił kolejne pokolenia młodych instruktorów harcerskich. Prywatnie – pasjonat historii, posiadał bogatą kolekcję harcerskich krzyży. Z Jego inicjatywy powstały w mieście dwa pomniki: Czynu Niepodległościowego oraz Pomordowanych i poległych funkcjonariuszy Policji.


Ewa Cabalska †5.12.2020

Ewa Cabalska, znana była wielu mieszkańcom ze swojej działalności społecznej, zawodowej i samorządowej jako Radna Rady Miasta. Była radną pierwszej samorządowej kadencji Rady Miasta Siemianowic Śląskich w latach 1990 – 1994 i pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury.

 


Hilary Chlebek † 6.02.2021

hilary chlebekHilary Chlebek, był długoletnim dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych huty „Jedność”, a następnie prywatnej szkoły podstawowej „Arkona”, gdzie także był komendantem działającego przy szkole szczepu harcerskiego. W kierowanej przez siebie szkole wprowadzał nowatorskie formy edukacji, stwarzał ciepłą atmosferę wspólnoty. We wspomnieniach tych, którzy Go znali i współpracowali z Nim, zapisał się, jako wspaniały człowiek, intelektualista, nauczyciel życia, lubiany wychowawca.


Jacek Matusiewicz † 9.02.2021

hilary chlebekJacek Matusiewicz absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Działalność polityczną rozpoczął jeszcze jako student w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w 1990 r. był założycielem regionalnych struktur Unii Polityki Realnej, zaś od 1995 r. w Stronnictwie Polityki Realnej, zaś od końca lat dziewięćdziesiątych XX w. aż do powstania Platformy Obywatelskiej – w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. W latach 2001-2013 działał w Platformie Obywatelskiej: współtwórca regionalnych struktur PO, wieloletni członek Zarządu Regionu i Przewodniczący siemianowickiej PO. W ostatnich latach związany z partią KORWIN i na końcu w „Ślonzokach Razem”.

W Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie był naczelnikiem Wydziału Rozwoju, a w latach 2007-2008 zastępcą prezydenta miasta. W latach 2008-2011 był prezesem Funduszu Górnośląskiego S.A., potem, do 2013 r. – Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach. W ostatnich latach prowadził Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, przy tym udzielał się zawodowo m. in. jako tłumacz, lektor, doradca zawodowy, publicysta.

Był założycielem i przewodniczącym kilku stowarzyszeń, fundacji i pism o profilu konserwatywnym. Publikował m. in. w „Najwyższym Czasie”, „Stańczyku”, „Kurierze Górnośląskim”, kwartalniku „Tradycja i Przyszłość”, posiadał własną rubrykę w „Myśli Polskiej”.


Piotr Okoń †25.05.2021

piotr okońPiotr Okoń, był radnym Siemianowic Śląskich, w latach 1988-1990 oraz w dwóch pierwszych kadencjach samorządowych tj. w latach 1990-1994 oraz 1994-1998. Członek pierwszego zarządu miasta Siemianowice Śląskie w latach 1990-1994. Współtwórca lokalnych podwalin siemianowickiej samorządności, były przedsiębiorca budowlany, wieloletni działacz społeczny znany ze swojej pracowitości, solidności, słowności i zamiłowania do Polski i Śląska. Do końca zaangażowany w sprawy jego lokalnej ojczyzny jaką od zawsze były Michałkowice.


Henryk Pesel †13.09.2021

henryk peselHenryk Pesel był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w sprawy miasta. Zasiadał w Radzie Miasta przez dwie kadencje (2010-14, 2014-18), był także wieloletnim liderem miejskiej struktury Stronnictwa Lewicy Demokratycznej. Nie rzucał słów na wiatr, jeśli składał jakąś deklarację, to konsekwentnie dążył do tego, by ją spełnić. Swojej aktywności nigdy nie traktował, jako formy budowania własnej popularności – był autentycznym społecznikiem. Wierny wartościom, które sam wyznawał, miał zawsze szacunek dla przeciwników. Starał się unikać tego, co dzieli, natomiast szukać tego, co łączy, daje szansę na zbudowanie nowych jakości, rozwiązań, które posłużą wszystkim.

 

 

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu