Łukasz Kohut o lekcjach religii

łukasz kohut w siemianowicach

Szanowny Pan
Łukasz Kohut
Poseł do Parlamentu Europejskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 listopada 2019 r. uprzejmie informuję, iż Dyrektor X Liceum
Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego Akademickiego w Katowicach złożył wyjaśnienia
dotyczące wymagania od uczniów niezapisanych na religię obecności na tychże zajęciach.
Ze złożonych wyjaśnień Dyrektora wynika, że w liceum organizowane są lekcje religii zgodnie
z brzmieniem § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 ze zm.), czyli naukę religii organizuje się dla uczniów szkół
ponadpodstawowych na życzenie rodziców badź samych uczniów, w przypadku osiągnięcia przez nich
pełnoletności. Jednakże zdarzają się sytuacje, że uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia z religii
czy etyki przebywa na terenie szkoły w oczekiwaniu na kolejne zajęcia dydaktyczne i takiemu
uczniowi szkoła jest zobowiązana zapewnić opiekę. Zgodnie ze statutem X Liceum
Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego Akademickiego w Katowicach uczniowie, którzy
nie uczęszczają lub są zwolnieni przez Dyrektora Szkoły z zajęć religii, etyki, języków obcych i innych
zajęć, zobowiązani są do przebywania w tym czasie pod opieką nauczyciela bibliotekarza
(w bibliotece szkolnej) lub pedagoga/psychologa szkolnego, natomiast w przypadku nieobecności
bibliotekarza, pedagoga czy psychologa szkolnego uczniowie mają obowiązek przebywać pod opieką
innego nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że przypadek opisany w Gazecie Wyborczej był
incydentalny i wynikał z nieobecności wyżej wymienionych nauczycieli. Uczniowie otrzymali wyraźną
informację, że ich fizyczna obecność na zajęciach z religii nie wiąże się z jakąkolwiek formą
uczestnictwa w tych zajęciach, w tym czasie mogą wykonywać własne czynności (czytać, pisać,
odpoczywać, słuchać muzyki przez słuchawki). Przypadek obecności uczniów na zajęciach religii,
którzy nie wyrazili życzenia w uczestniczeniu w tych zajęciach, miały na celu zapewnienie uczniom
bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, do czego Dyrektor jest w szczególności
zobowiązany, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) i jest dla Dyrektora priorytetem.
Informuję, że stwierdzono naruszenie przez Panią Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
im. I. J. Paderewskiego Akademickiego w Katowicach prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami i zobowiązano Dyrektora do przestrzegania art. 53 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Łukasz Marcin Kohut – polski politolog, fotograf, działacz społeczny, przedsiębiorca i polityk. Lider Wiosny w województwie śląskim, koordynator regionalny partii w trzech województwach. Członek Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich i stowarzyszenia Śląskie Perły. Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika