Siemianowice: Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gosp. [23 050 zł + 12*2600 zł]

bezzwrotne dotacje na otwarcie działalnosci gospodarczej siemianowice 2020

Projekt realizowany jest w ramach Podziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II”, to projekt, który ma pomóc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej mieszkańcom miasta Siemianowice Śląskie. Dzięki staraniom Urzędu Miasta zyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 30 listopada 2020 r. i będzie trwała do 31.12.2020 r. Aby złożyć aplikację do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z niezbędnymi załącznikami złożyć go w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie (ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowicka 105) lub elektronicznie, wyłącznie jako przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacji dostępne są od dzisiaj pod adresem: http://www.siemianowice.pl/fundusze-europejskie/dokumenty/siemianowicka-kuznia-przedsiebiorczosci-ii.1445/

Z dotacji będzie mogło skorzystać  20 mieszkańców Siemianowic Śląskich będących powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych.

Projekt jest adresowany do osób należących do jednej z poniższych grup w trudnej sytuacji: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Na etapie rekrutacji do projektu, każdemu kandydatowi zapewniona zostanie rozmowa z doradcą zawodowym, mająca określić predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączna wartość dofinansowania to 1 295 062 zł, a cała wartość projektu sięga kwoty ponad 1,3 mln zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta- p. Dorota Rus (d_rus@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 54 70) oraz Sylwia Juszczyk (s_juszczyk@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 54 96)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika