Rozwój usług społecznych – nowy projekt pomocy w Siemianowicach

mops w siemianowicach

Od 1 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT).

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności oraz wzrost jakości usług społecznych dla 110 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w Siemianowicach Śląskich funkcjonującej przy ulicy Matejki 4, dla których przewidziano działania mające na celu rozwój kompetencji kluczowych. Zostaną im zaproponowane zajęcia z robotyki, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia taneczne, wycieczki edukacyjne, imprezy okolicznościowe, wsparcie logopedyczne, wsparcie psychologiczne, a także zajęcia wyrównawcze i korepetycje.

W ramach Centrum Usług Społecznych działającym przy ulicy Okrężnej 19 wsparciem objęte zostaną również osoby z niepełnosprawnością, osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także seniorzy.

Wartość dofinansowania projektu wyniesie 1 355 013,37 zł., natomiast łączna wartość projektu to 1 457 003,62 zł.

Termin realizacji projektu od 01.09.2020 r. do 30.11.2022 r.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 765-62-49.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu