Rosomak z Siemianowic [cz.26]

# Rosomak na kolejne 40 lat

Strony porozumiały się także w kwestii własności
praw intelektualnych do wprowadzanych przez
WZM zmian konstrukcyjnych w transporterach. Do
tej pory zakład z Siemianowic Śląskich miał ich na
swoim koncie aż 65. Wśród nich są m.in. rozwiązania
poprawiające warunki obsługi lub zmniejszające
koszty eksploatacji pojazdów, związane z modernizacją
systemu zasilania, zmianami w układzie filtrowentylacji,
montaż nowej wyciągarki, nowych urządzeń
peryskopowych, modernizacją systemu hamulcowego,
uszczelnieniem obwodów hydraulicznych
czy też filtrów powietrza zasilającego silnik. Obecne
umowy pozwalają na wprowadzanie tych zmian już
w fazie produkcji, bez konieczności ich zatwierdzania
przez licencjodawcę.
Wojsko Polskie w chwili zawierania umowy
dysponowało 570 kołowymi transporterami opancerzonymi
Rosomak, zgrupowanymi w dwóch
związkach taktycznych: 17. Wielkopolskiej Brygadzie
Zmechanizowanej z Międzyrzecza i 12. Brygadzie
Zmechanizowanej ze Szczecina, Polskim Kontyngencie
Wojskowym w Afganistanie, ośrodkach
szkolenia i pojedynczymi egzemplarzami w innych
jednostkach. Pozostałe pojazdy zamówione
w ramach umowy z 2003 roku zostały dostarczone
do końca 2014 roku. Nowa umowa licencyjna umożliwia
dostarczenie Siłom Zbrojnym RP kolejnych
kilkaset kołowych transporterów opancerzonych
Rosomak. Poza wersjami specjalistycznymi i wozami
z nowym uzbrojeniem, które uzupełnią możliwości
bojowe jednostek już wyposażonych w Rosomaki,
transportery z nowej produkcji trafią także do innych
związków taktycznych Wojsk Lądowych, w tym m.in.
21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
Logicznym następstwem przedłużenia umowy
licencyjnej było zawarcie 24 października 2013 r.
umowy pomiędzy Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi
S.A. i Inspektoratem Uzbrojenia MON,
dotyczącej dostawy kolejnych 307 Rosomaków, dzięki
czemu łączna liczba wozów tego typu w Siłach
Zbrojnych RP ma zbliżyć się do 1000 egzemplarzy.
Kontrakt ma wartość 1,65 miliarda złotych (cena
ta dotyczy samych pojazdów bazowych i nie obejmuje
ich specjalistycznego wyposażenia oraz uzbrojenia,
które zostanie zamówione w ramach umów na
dostawę konkretnych wersji), a dostawy pojazdów
zostaną zrealizowane latach 2014-2020. Umowa była
w pełni zgodna z zapisami Planu Modernizacji Technicznej
SZ RP na lata 2013-2022, w którym zakup
kolejnych Rosomaków znalazł się wśród 14 kluczowych
programów operacyjnych.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika