Przedłużony nabór do drugiej edycji Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczości!

bezzwrotne dotacje na otwarcie działalnosci gospodarczej siemianowice 2020

Projekt realizowany jest w ramach Podziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II”, to projekt, który ma pomóc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej mieszkańcom miasta Siemianowice Śląskie. Dzięki staraniom Urzędu Miasta zyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Rekrutacja do projektu została przedłużona do 28.01.2021 r.!! Aby złożyć aplikację do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z niezbędnymi załącznikami złożyć go w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie (ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowicka 105) lub elektronicznie, wyłącznie jako przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacji dostępne są pod adresem: http://www.siemianowice.pl/fundusze-europejskie/dokumenty/siemianowicka-kuznia-przedsiebiorczosci-ii.1445/ oraz www.pliki.siemianowice.pl/sckII.zip

Z dotacji będzie mogło skorzystać 20 mieszkańców Siemianowic Śląskich będących powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno-prawnych.

Projekt jest adresowany do osób należących do jednej z poniższych grup w trudnej sytuacji: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnikom projektu przyznane zostaną bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł, udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności oraz wsparcie pomostowe (w kwocie 2 600 zł brutto/ m-c przez okres 12 miesięcy) przeznaczone na pokrycie podstawowych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jak ZUS, paliwo, czynsz za lokal etc. Na etapie rekrutacji do projektu, każdemu kandydatowi zapewniona zostanie rozmowa z doradcą zawodowym, mająca określić predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączna wartość dofinansowania to 1 295 062 zł, a cała wartość projektu sięga kwoty ponad 1,3 mln zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta- p. Dorota Rus (d_rus@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 54 70).

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu