Korpus Wsparcia Seniorów

korpus seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Programem tym powinni zainteresować seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W Siemianowicach Program realizowany będzie poprzez udzielanie usług w dwóch modułach.

Moduł I, którego celem jest, zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Od dnia podpisania umowy na realizację programu do 31 grudnia 2024r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

Zgłoszenia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 na moduł I oraz moduł II można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia do Programu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 17 pokój nr 3.

Kartę zgłoszenia oraz regulamin udziału w Programie można pobrać:

UWAGA !!!!

Złożenie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (32) 765 – 62 – 10 (moduł I)

(32) 765 – 62 – 49 (moduł II)

lub

na stronie internetowej :

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

(UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu